Posts

The Journal of Social Science » Makale » YARGITAY KARARLARI IŞIĞINDA CİNSEL TACİZ SUÇU VE İNCELEMESİ

“1 ) Bir kimseyi cinsel amaçlı olarak taciz eden kişi hakkında, mağdurun şikâyeti üzerine, üç aydan iki yıla kadar hapis cezasına veya adlî para cezasına hükmolunur. Maddesinde düzenlenen ve kişinin cinsel özgürlüğüne karşı yapılan bir saldırıyı ifade eder. Bu suçun mağduru, cinsel yönden istenmeyen bir davranışa maruz kaldığında, fail hakkında bir cezai yaptırım uygulanabilir. Cinsel taciz suçu, belirli koşullar altında mahkeme tarafından verilen bir hükümle sonuçlanır. Maddesi uyarınca, belirli koşulların varlığı durumunda, mahkeme sanığın hakkında “Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması” kararı verebilir.

 • Tacize maruz bırakılan kişi büyük bir spektrum içinde bir sürü farklı tepki verebilir ve bu farklı tepkileri sağlayan kişinin olayı deneyimleme, yorumlama biçimidir.
 • Şeklindeki davranışlar cinsel taciz suçunu oluşturabilmektedir ve bu örnekleri çoğaltmak mümkündür.
 • Cinsel taciz suçu, mağdurun psikolojik ve sosyal bütünlüğüne zarar verebilecek ciddi bir suçtur ve bu suçla mücadele, hem yasal düzenlemelerle hem de toplumun farkındalık düzeyinin artırılması ile mümkündür.
 • Yunan medya patronu, mahkemede Jane Doe olarak anılan eski modele Şubat 2016’dan Nisan 2019’a kadar ‘tecavüz dahil ağır cinsel taciz ve saldırı’ uygulamakla suçlandı.
 • Büromuz, deneyimli ve uzman avukat kadrosuyla hukukun her alanında faaliyet göstermektedir.
 • Cinsel taciz suçu, bireylerin cinsel dokunulmazlıklarının ihlal edilmesi ve cinsel yönden rahatsız edici davranışlarda bulunulması şeklinde tanımlanır.

İlgili yasal düzenlemeler doğrultusunda, cinsel taciz suçunda teşebbüs, ancak icra hareketlerinin gerçekleşip parçalara bölünmüş olması hâlinde söz konusu olabilir. Örneğin, cinsel taciz amacıyla yazılmış ve gönderilmiş bir mektubun, alıcıya ulaşmadan önce ele geçirilmesi durumu bir teşebbüs olarak değerlendirilebilir. Bu durumda, suçun icra hareketleri başlamış fakat tamamlanamamış olup, şüphelinin niyetinin mektubun ulaşmasıyla suçu tamamlamak olduğu anlaşılır ve bu haliyle cinsel taciz suçu teşebbüs aşamasında kalmış olur. Maddesi, Cinsel Taciz Suçu ile ilgili ayrıntılı düzenlemeler içerir. Bu suçun varlığından bahsedebilmek için, kanun maddesinin belirttiği birtakım özel unsurların hepsinin bir arada bulunması zorunludur. Cinsel taciz, kişinin cinsel dokunulmazlığına karşı işlenen ve rızası olmayan cinsel içerikli eylemlerle ortaya çıkar.

Cinsel Taciz Suçunda Soruşturma Aşaması Nasıl İşler?

Bu itibarla, yerel mahkeme hükmünün, sanığın eylemlerinin zincirleme şekilde cinsel taciz suçunu oluşturduğunun gözetilmemesi isabetsizliğinden bozulmasına karar verilmelidir. Cinsel taciz suçu, gerek basit gerekse nitelikli halleri ile değerlendirildiğinde, cezanın üst sınırının 10 yılı aşmaması şartı göz önüne alındığında, asliye ceza mahkemelerinin görev alanına girmektedir. Bu kapsamda, kanunun belirlediği suçun üst sınırı göz önünde bulundurulur iken, ağırlaştırıcı veya hafifletici nedenler gözetilmez. Mahkemelerin görevlerinin tespitinde suçun kanunda belirlenen ceza üst sınırı esas alınır. Dolayısıyla, cinsel taciz suçu işlendiğinde, davanın görüleceği mahkeme asliye ceza mahkemesi olacaktır.

 • Cinsel taciz, mağdurun cinsel yönelimi veya toplumsal statüsü ne olursa olsun herkesi etkileyebilir ve herkes için ciddi bir suç teşkil eder.
 • Cinsel taciz suçu, bireysel olarak işlenebildiği gibi, başkasına bu suçu işletmek için yapılan her türlü eylem de cezai sorumluluk doğurur.
 • Sosyal medya hesapları üzerinde el ettiği dataları emniyette bulunan datalar ile kıyaslayarak faili bulmaya çalışmaktadır.
 • Bu açıklamalara göre, sanığın sübut bulan hiyerarşiden kaynaklanan nüfuzun kötüye kullanılması ve aynı işyerinde çalışmanın sağladığı kolaylıktan yararlanma suretiyle cinsel taciz eyleminde, 5237 sayılı TCK’nun 105.
 • Bir sokakta, mağdurun vücut bütünlüğüne dokunulmaksızın, pantolonunun fermuarını açarak cinsel organını gösteren bir kişinin eylemi, cinsel taciz ve alenen hayasızca harekette bulunma suçlarını birlikte oluşturur.
 • Ancak rızanın varlığını saptamak için, bu rızanın özgür irade ile verildiğine emin olmak gerekir.

Cinsel taciz suçlarına karşı toplumsal farkındalık artırılmalı ve mağdurların seslerinin duyulmasına ve yeterli koruma ile destek sağlanmasına özen gösterilmelidir. Cinsel taciz suçuyla ilgili davada, HTS kayıtları, zanlının mağdur ile olan iletişim sıklığını ve bu iletişimin zamanlamasını ortaya çıkararak, diğer kanıtlarla birlikte bütüncül bir şekilde değerlendirilerek olayın aydınlatılmasına katkı sağlayabilir. Cinsel taciz vakalarında mağdurların hukuki haklarını korumak ve suçluların adalet önünde hesap vermesini sağlamak için kanuni yolların etkin bir şekilde kullanılması esastır. Ceza Muhakemeleri Kanunu madde 134’e göre, şüphelinin telefonu ve sim kartı incelenerek, cinsel tacizle ilgili delillerin toplanması mümkündür. Telefon üzerindeki SMS mesajları, videolar, fotoğraflar ve diğer dijital içerikler, suçun ispatı için kritik veriler sağlayabilir. Ancak, bir şüphelinin cep telefonunun ve bu telefona ait içeriğin incelenebilmesi için yasal prosedürlere dikkat edilmelidir.

Cinsel taciz suçu sözlü, yazılı fiillerle veya beden hareketleriyle, mağdurun vücuduna temas içermeyen, cinsel arzuları tatmine yönelik davranışlarla işlenen suçtur. Sanığın subuta eren suçunun bu şekilde kabul edilmesinden sonra, temyiz aşamasında yürürlüğe giren 6545 sayılı Kanunun 61. Maddesinde yapılan değişiklik nedeniyle lehe kanun değerlendirmesinin yapılması gerekmektedir. Suçun nitelikli ve neticesi sebebiyle ağırlaştırılmış halinin cezalandırılması şikayete tabi değildir. Cumhuriyet savcısı, suçu öğrendiği sürece resen soruşturmayı başlatabilir. Mağdur herhangi bir Cumhuriyet savcılığına veya emniyet birimlerine başvurabilir.

Cinsel Tacizin Cezası

Basit cinsel taciz suçu, Türk Ceza Kanunu kapsamında ele alınan suçlar arasındadır. Bu suç tipinde, failin cinsel eylemleriyle bir kişinin vücut dokunulmazlığını ihlal ettiği durumları ifade etmektedir. Bu tür bir suçun işlenmesi halinde belirlenen cezai yaptırımlar aşağıdaki gibidir. Cinsel taciz suçu, bir kişinin başka bir kişinin onurunu, kişisel sınırlarını ve bedensel dokunulmazlığını ihlal edecek şekilde istenmeyen cinsel söz, davranış veya temas içerisinde bulunmasıdır. Bu suçun mağdurları çoğu zaman olayın tekrarlanması, psikolojik travma ve toplumsal damgalanma korkusu sebebiyle suskun kalabilirler.

Böyle bir durumda https://www.roscasaresbasket.com/ savcısı, suç duyurusuna gerek kalmaksızın, suç hakkında bilgi sahibi olduğu anda resen soruşturma başlatır. Cinsel tacizle suçlanan bir kişi hakkında yürütülecek soruşturma, mağdur tarafından yapılan şikâyet sonrasında başlar. Eğer mağdur, başlatılmış olan soruşturma sürecinde şikâyetinden vazgeçerse, yani şikâyetini geri çekerse, savcılıkça takipsizlik kararı verilir.

Cinsel Taciz Suçu Emsal Yargıtay Kararları

Ayrıca, elle tacizin kamu alanında veya kapalı bir mekanda gerçekleşip gerçekleşmediği, mağdurun yaşına ve cinsel saldırının etkilerine de bakılır. Cinsel taciz suçu, günümüzde teknolojinin gelişmesiyle birlikte çeşitli yollarla işlenebilir. İnstagram, Twitter, Facebook, telefon aramaları, mesajlaşma ve WhatsApp gibi sosyal medya platformları veya internet üzerinden diğer yöntemler kullanılarak da gerçekleştirilebilir. Fail tarafından mağdura doğrudan işitilebilecek veya görülebilecek cinsel içerikli sözler, davranışlar veya işaretler kullanılarak. Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması , sanığın 5 yıl gözlenmesi ve sanık hakkında verilen hükmün bu süre boyunca hiçbir sonuç doğurmaması, sanığın bu sürede yeni bir suç işlememesi halinde hakkındaki davanın düşmesi olarak açıklanabilir. İnternet üzerinden bir kimseye “soyun”, “seni bir çıplak görseydim ne güzel olurdu”, “vücudun çok güzel” vb.

 • İnternet veya sosyal medya üzerinden cinsel taciz suçu, çoğu zaman bilişim sistemleri kullanılarak işlendiğinden cep telefonu, tablet, laptop, masaüstü bilgisayarı vb.
 • Işlenmesi hâlinde yukarıdaki fıkraya göre verilecek ceza yarı oranında artırılır.
 • Whatsapp, Telegram gibi mesajlaşma uygulamaları üzerinden gerçekleştirilen yazışmalar, gönderilen görsel, sesli ya da yazılı materyaller hukuki süreçte önemli deliller oluşturabilir.
 • Teknik araçların delil olarak dosyada bulunmaması gibi nedenler suçun sübutu açısından tartışma yaratmaktadır.
 • Bu düzenlemelerle suçun caydırıcılığı artırılmaya ve mağdurların haklarının korunması amaçlanmaya çalışılmaktadır.
 • Cinsel taciz suçu, bireylerin cinsel dokunulmazlığının ihlal edilmesiyle ilgili bir suç tipidir.

Cinsel taciz suçu, başkasının cinsel dokunulmazlığına karşı yapılan bir saldırıyı ifade eder ve mağdurun rızası dışında gerçekleşir. Cinsel taciz suçunun işlendiği hallerde, mağdur ve fail açısından uygulanacak hukuki süreçler kanun koyucu tarafından hassasiyetle düzenlenmiştir. Bu maddeye göre, cinsel taciz suçu da dahil olmak üzere her türlü suçta dava, suçun işlendiği yer mahkemesinde görülür. Burada “suçun işlendiği yer mahkemesi”, suçun meydana geldiği coğrafi sınırlar içerisinde bulunan ve yetki alanına giren mahkemeyi belirtir.

Kişilerin cinsiyet, yaş ve cinsel yönelimi ne olursa olsun, cinsel dokunulmazlıkları her türlü saldırıya karşı güvence altındadır ve bu suçla mücadele toplumsal bir öncelik taşır. 15 yaşını doldurmuş fakat 18 yaşını tamamlamamış bireylerin rızalarıyla cinsel ilişkiye girmesi durumunda, yapılan eylem reşit olmayanla cinsel ilişki suçu olarak adlandırılır. Cinsel taciz suçu, genellikle cinsel sözlü taciz ya da cinsel amaçlı davranışları kapsar ve bu suç türünde mağdura fiziksel bir temas bulunmaz. Türk Ceza Kanunu’nun ilgili maddeleri, bu suçların tanımları ve ceza öngören hükümleri hakkında daha detaylı bilgi edinmek önemlidir. Bu bağlamda, şüpheli bir durumla karşılaşıldığında veya mağdur olunduğunda ihbar hakkını kullanmak ve hukuki süreç başlatmak önem taşır. Failin cezası, bu unsurlar ışığında belirlenerek, suçu caydırıcı ve mağduru koruyucu bir nitelik taşımaktadır.

Cinsel Taciz Suçunun Unsurları

Büromuz, deneyimli ve uzman avukat kadrosuyla hukukun her alanında faaliyet göstermektedir. Çalışmalarının büyük çoğunluğunu özel hukuk alanında, miras hukuku ve gayrimenkul hukuku üzerine yoğunlaştırmıştır. Cinsel taciz, açık bir biçimde veya daha örtülü yollarla gerçekleşebilir. Tacizci tarafından yapılan açık ya da kapalı cinsel yorumlar, espriler ve kişiyi cinsel obje olarak gösteren ifadelerdir.

Failin yaşının genel hükümler dışında bir özelliği bulunmamaktadır. Suçun faili 50 yaşında da olsa, 16 yaşında da olsa TCK’nın 105. Fıkrasına göre suçun belli kimseler tarafından işlenmesi, cezanın artırılmasını gerektiren nitelikli hal olarak kabul edilmiştir. 105’te bulunan ‘Ahlak temizliğine aykırılık’ kavramı için kanunda bir açıklık bulunmamaktadır. Türk Dil Kurumu’na göre ahlak, bir toplum içindeki kişilerin uymak zorunda olduğu davranışlardır.

 • Türk Ceza Kanunu’nda cinsel taciz suçu için öngörülen cezalar, mağdurun yaşadığı zorlukların ve suçun niteliğinin daha iyi anlaşılmasını sağlar.
 • Türk Ceza Kanunu madde 105’in birinci fıkrasında bu suçun iki ayrı hali ele alınmıştır.
 • Bu nedenle aynı suç kategorisi altında değerlendirilmemelidir.
 • Şöyle ki, suçun bedensel temas içermemesi, sübutunun kuşkulu kaldığı durumlarda sadece mağdurun beyanına dayalı olarak fail hakkında mahkûmiyet hükmü verilmesine neden olabilmektedir.
 • Taciz davalarından beraat eden Spacey, milyonlarca dolar borcu olduğunu ve evine haciz geldiğini canlı yayında anlattı.

Ancak 15 yaşını ikmal etmemişse mağdurun rızası geçerli değildir. Cinsel taciz suçu, Türk Ceza Kanununa göre ciddi bir suçtur ve şikâyete tabi olduğu için mağdurun şikâyeti bu suç türünün soruşturulmasının başlangıcıdır. Cinsel içerikli sözler, hareketler ya da fiziksel teması içerebilir. Failin tam olarak belirlenemediği hallerde bazı araştırmalar yapılması gerekmektedir. Failin sosyal medya hesabı üzerinden IP adresinin araştırılarak bulunması ve IP adresi üzerinden failin gerçek adresine ulaşabilmek en kolay yoldur. Ancak, twitter, instagram, facebook gibi şirketler kullanıcıların IP adreslerini soruşturma makamlarıyla paylaşmamaktadır.

Cinsel Taciz Suçu Gözaltı ve Tutuklama

Mağdur tarafından yapılan şikayet üzerine soruşturma başlatılır. Savcılık, delillerin toplanması ve suçun işlendiğine dair kanaat oluşması halinde, kovuşturma aşamasına geçer. Mahkeme, delilleri değerlendirerek sanığın suçlu olup olmadığına karar verir. Cinsel taciz suçu, bireylerin cinsel dokunulmazlığını koruma altına alan ciddi bir suçtur ve Türk Ceza Kanununda net bir şekilde tanımlanmıştır. Suçun soruşturulması ve kovuşturulması yalnızca mağdurun şikayeti ile mümkün olup, mağdurun şikayet hakkı kanunun temel bir parçasıdır.

Yargı mercileri tarafından yapılacak değerlendirmeler sonucunda suçun niteliğine, failin davranışlarının ciddiyetine ve mağdur üzerindeki etkisine göre bu ceza, artırılabileceği gibi, mahkeme takdiriyle çeşitli indirimler de uygulanabilmektedir. Cinsel taciz suçu, başkasının cinsel onurunu zedeleyecek davranışlarda bulunmanın cezalandırıldığı bir suç tipidir. Bu suç, Türk Ceza Kanununda çeşitli şekillerde tanımlanmış ve yaptırımları belirlenmiştir. Cinsel taciz, mağdurun cinsel dokunulmazlığına karşı yapılan ve onayı olmayan, cinsel içerikli sözlü ya da fiili saldırıları kapsar. 5235 sayılı Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemeleri Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkındaki Kanunun 11.

Şeklindeki gerekçeyle direnerek sanığın önceki hükümde olduğu gibi kişilerin huzur ve sükûnunu bozmak suçundan cezalandırılmasına karar vermiştir. El kol hareketleri yaparak mağdurun telefon numarasını istemek cinsel taciz suçu oluşturmaz. Madde metnindeki “bir kimseyi” ibaresinden anlaşılan da budur. Mağdur farklı cinsten olabileceği gibi, aynı cinsten de olabilir. Mağdurun 18 yaşın- dan küçük olması, 6545 sayılı Kanunla yapılan değişiklikle daha fazla ceza verilmesini gerektiren nitelikli hal olarak öngörülmüştür.

Eskişehir avukat seçiminizde Eskişehir Ceza Hukuku Avukatı olarak hizmet vermekteyiz. Eskişehir Avukat ofisleri arasında Ceza Hukuku davalarına Eskişehir Ceza Hukuku alanında uzman bir avukat seçilmelidir. Eskişehir Ceza Hukuku Avukatı ile çalışmak hakların kazanılması, kaybedilmemesi ve doğru kullanılması açısından çok önem arzetmektedir. Ceza Hukuku ihtiyaçlarınız için Eskişehir Ceza Hukuku Avukatı Oğuz Özdemir hukuk bürosu; özellikle Ceza Hukuku alanında uzman Eskişehirli Ceza Hukuku Avukatı kadrosuyla Eskişehir Ceza Hukuku ihtiyaçlarınız için Eskişehir merkez ofisi ile hizmet vermektedir.

Mağdurun herhangi bir nedenle şikayetinden vazgeçmesi halinde, yargı süreci de sona erebilir. Bu durumda, mahkeme cinsel taciz davasının düşürülmesine karar verebilir. Ancak, davaya devam etmek konusunda kararlı olan mağdur, suçun işleniş şekli ve şüphelinin eylemleri nedeniyle adalet sistemi içinde korunabilir.